Nauka języków cz. 14

Głębszą świadomość językową daje dopiero umiejętne uczenie się obcego języka z pomocą gramatyki. Gramatyka obcego języka interesuje więcej, niż ojczystego, ponieważ uczeń ma do czynienia z materiałem sobie nieznanym. Podczas gdy przy nauce za pomocą bezmyślnej wprawy myśl i wyrażenie tej myśli dla ucznia stanowi jedność, przy gramatycznym traktowaniu można swobodnie jedno od drugiego oddzielić, można studiować stosunek myśli do zewnętrznych znaków. Chociaż bowiem myśl jako wytwór ogólny umysłu ludzkiego jest u wszystkich narodów ta sama, to każdy naród przyzwyczaił się oblekać ją w inne szaty, wyrażać innymi sposobami. Każdy język, choćby miał zasób słownikarski przeważnie wspólny z językami pokrewnymi, używa sobie tylko właściwych przenośni, ma swoją odrębną głosownię, fleksję i składnię, ma przede wszystkim swój odrębny geniusz językowy, który uczący się musi odczuć i zbadać. Chcąc więc nauczyć się obcego języka, musi uczeń zgłębić z wolna stosunek myśli do zewnętrznych znaków, a to stanowi dla niego pracę umysłową nader skuteczną dla jego ogólnego wykształcenia językowego.