Przedmioty naukowe w ogólności cz. 20

Tym samem prawem trzeba by uczyć ginekologii, bo każdy człowiek może zostać rodzicem i potrzebować wiedzy ginekologicznej. Że ktoś popełni błąd pod względem prawniczym albo w podaniu do władzy albo dopuści się wykroczenia przeciwko zasadom higieny, za to nie jest odpowiedzialnym wykształcenie. Obowiązek zapoznania się z najważniejszymi zasadami prawa i medycyny spada przede wszystkim na dorosłych. Wykształcenie nie jest obowiązane udzielać zaokrąglonych wiadomości z życia praktycznego, lecz przyswojenie ich trzeba zostawić własnej pracy dorosłych. Wykształcenie ma obok zadania krzewienia wiedzy kulturalnej zadanie wychowawcze. Im więcej przepełni się naukę przedmiotami o znaczeniu czysto materialnym, które nie dają nic dla wykształcenia umysłowego, a wchodzą w jej zakres tylko tytułem praktycznej korzyści, tym trudniej dla niej spełnić wychowawcze zadanie. W nauce nowoczesnej już i tak coraz więcej szerzy się utylitarystycznego materiału. Przeto jest rzeczą słuszną, że instytucje naukowe wobec takich utylitarystycznych zakusów zachowują się skeptycznie.