Przedmioty naukowe w ogólności cz. 8

Ze względów politycznych, t. j. w celu upodobnienia, czyli raczej wynarodowienia, usuwa albo ogranicza się naukę języka ojczystego uczniów, a narzuca język rasy panującej jako wykładowy. W wykształceniu szkoły średniej zwykle jeden język, ważniejszy i potrzebniejszy, jest przedmiotem obowiązkowym, drugi nadobowiązkowym. Na wybór języków jako przedmiotu nauki wpływa nieraz wzgląd polityczny n. p. w niektórych kolegiach angielskich, w których kształcą się aspiranci na oficerów, uczy się języka rosyjskiego.

Nauka historii, która była dawniej tylko produktem pobocznym lektury historycznej, stała się ważnym przedmiotem, odkąd przywiązuje się do niego cel nacjonalistyczny t. j. rozbudzenie uczucia patriotycznego. Z tego samego powodu naukę historii powszechnej grupuje się zwykle w szkołach około historii ojczystej. Szowinizm narodowy posuwa się niestety nieraz do fałszowania historycznej nauki lub do nadawania jej stronniczego zabarwienia. Zaniedbana dawniej historia kultury weszła także w zakres nauki wychowawczej. Niedawno kończono naukę historii zwykle na kongresie wiedeńskim, zostawiając najnowszą historię t. zw. odleżeniu się. Obecnie uczy się jej aż do najnowszych wypadków, przez co materiał historyczny stale wzrasta.

Nową jest nauka geografii, która podnosi śmiało głos i domaga się coraz większego uwzględnienia. Nie chce zadowolić się stanowiskiem młodszej siostry historii, za którą długo uchodziła, wypiera się także związku z naukami przyrodniczymi, do których ją zaliczano i jeszcze dziś zalicza, lecz domaga się uznania swej samodzielności jako osobnej nauki. W systemie przedmiotów szkolnych zajmuje stanowisko pośredniczące. Dlatego Herbart nazwał ją umiejętnością koncentrującą.