Składanie prędkości cz. 1

Powróćmy do naszej piłki na statku. Widzieliśmy, że posiada ona dwie rozmaite prędkości składowe, których wynikiem jest jedna prędkość wypadkowa. Ponieważ obie prędkości składowe posiadają jeden i ten sam kierunek, przeto przy przedstawianiu ich za pomocą strzałek, nałoży strzałkom tym nadać także jeden i ten sam kierunek. Lesz ponieważ prędkości te mają wielkość niejednakową, przeto i długość strzałek musi być różna. Prędkość piłki względem pokładu, równa 150 cm/sek, stanowi 3/5 prędkości 250 cm sek, z którą piłka jest unoszona przez statek; wskutek tego strzałka, przedstawiająca tę drugą prędkość składową piłki, winna być 5/3 razy dłuższa od strzałki, przedstawiającej pierwszą prędkość. Innymi słowy, druga strzałka musi zawierać 5 takich jednostek długości, jakich pierwsza strzałka zawiera 3. Każda taka jednostka długości odpowiada 50 cm/sek.

Przypuśćmy teraz, że na statku naszym piłka toczy się tak samo, jak poprzednio z prędkością 150 cm/sek, lecz w kierunku przeciwnym do kierunku biegu statku, t, j. ze wschodu na zachód. Dzięki tej swojej prędkości względem pokładu, piłka w przeciągu sekundy cofnie się o 150 cm na zachód, a ponieważ jednocześnie zostanie uniesiona wraz ze statkiem o 250 cm na wschód, przeto w ostatecznym wyniku posunie się na wschód o długość równą 250 – 150=100 cm w przeciągu sekundy; innymi słowy, prędkość wypadkowa piłki wyniesie 100 cm/ sek i będzie skierowana z zachodu na wschód. Gdyby prędkość piłki względem pokładu była większa, aniżeli prędkość statku względem wody, to wówczas prędkość wypadkowa piłki równałaby się także różnicy pomiędzy dwiema prędkościami składowymi, lecz byłaby skierowana odwrotnie, bo ze wschodu na zachód.